Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Levodopa/Benserazid Orifarm

(Parallellimporterat)
Orifarm

Tablett 100 mg/25 mg
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Medel vid parkinsonism

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser:
ATC-kod: N04BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Levodopa/Benserazid ratiopharm tablett 100 mg/25 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-05-25.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Levodopa/Benserazid ratiopharm, Teva, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Levodopa/Benserazid Orifarm, Orifarm.

Indikationer

Parkinsons sjukdom (idiopatisk). Postencefalitisk parkinsonism.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Levodopa/Benserazid ratiopharm får inte ges tillsammans med icke-selektiva monoaminoxidas (MAO) hämmare. Selektiva MAO-B hämmare, såsom selegilin eller rasagilin, eller selektiva MAO-A hämmare, såsom moklobemid, är dock inte kontraindicerade. En kombination av MAO-A och MAO-B hämmare jämställs med icke-selektiv MAO-hämning, och därför ska inte denna kombination ges tillsammans med Levodopa/Benserazid ratiopharm (se avsnitt Interaktioner).


Levodopa/Benserazid ratiopharm får inte ges till patienter med dekompenserad endokrinfunktion (t ex feokromocytom, hypertyreoidism, Cushings syndrom), dekompenserad njur- eller leverfunktion, hjärtsjukdom (t ex allvarliga hjärtarytmier och hjärtsvikt), psykiatrisk sjukdom med psykotiska inslag eller trångvinkelglaukom.


Levodopa/Benserazid ratiopharm får inte ges till patienter yngre än 25 år (skelettutvecklingen måste vara färdig).


Levodopa/Benserazid ratiopharm får inte ges till gravida kvinnor eller till kvinnor i fertil ålder utan adekvat preventivmedel. Om en kvinna som behandlas med Levodopa/Benserazid ratiopharm blir gravid ska behandlingen avbrytas (enligt råd från förskrivande läkare).

Dosering

Dosering

Behandling med Levodopa/Benserazid ratiopharm bör påbörjas gradvis. Dosen bör avpassas individuellt och titreras till optimal effekt. Följande doseringsanvisningar bör därför ses som en rekommendation.


Initial terapi: I den tidiga fasen av Parkinsons sjukdom, rekommenderas att starta behandlingen med 50-100 mg levodopa 1-2 gånger per dag. Dosen bör ökas med 50-100 mg per vecka uppdelat på ett eller två doshöjningstillfällen. Vid en underhållsdos på 300-500 mg levodopa/dygn fördelat på 3-4 doseringstillfällen avvaktas effekten och därefter höjs dosen efter ett par månaders behandling vid behov.


Underhållsdos: En vanlig underhållsdos är 400-500 mg levodopa/dygn fördelat på i regel 4 administreringstillfällen. Hos vissa patienter kan doser på upp till 800 mg/dygn krävas för fullgod effekt. Behov av doser över 1000 mg/dygn är ovanligt och kräver då i allmänhet multipla dostillfällen. Hos vissa patienter, särskilt äldre, kan ej fullgod antiparkinson-effekt uppnås pga. dosrelaterade biverkningar. Vid svåra biverkningar, framförallt psykiska, måste dygnsdosen reduceras eller behandlingen avbrytas.


Patienter med avancerad sjukdom: Efter flera års behandling uppträder ofta besvärande fluktuationer i det terapeutiska svaret (t ex “end of dose deterioration” så kallade dosglapp och “on-off”-fenomen). En jämnare plasmakoncentration av levodopa bör då eftersträvas.
Underhållsdosen bör fördelas på ett större antal doseringstillfällen, upp till 6-12 gånger/dygn.
Vid kombination med dopaminagonister eller COMT-hämmare bör i allmänhet levodopadosen reduceras.


Pediatrisk population: Säkerhet vid användning av Levodopa/Benserazid ratiopharm hos patienter under 25 år har inte fastställts. Levodopa/Benserazid ratiopharm skall därför inte ges till patienter under 25 år.


Administreringssätt

Om möjligt bör Levodopa/Benserazid ratiopharm intas 30 minuter före eller 1 timme efter måltid. Illamående och andra obehag från magtarmkanalen, som oftast uppträder under den initiala behandlingsfasen, kan minskas om Levodopa/Benserazid ratiopharm intas med lätt tilltugg (t ex ett kex) eller vätska, eller genom en långsam ökning av dosen. Intag av Levodopa/Benserazid ratiopharm med proteinrik föda kan reducera effekten.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner kan inträffa hos känsliga individer.


Stor försiktighet bör iakttas vid organiska demenssymtom och konfusionsbenägenhet.


Regelbunden mätning av intraokulärt tryck rekommenderas hos patienter med glaukom med öppen kammarvinkel eftersom levodopa teoretiskt har potential att höja det intraokulära trycket.


Vid avancerad Parkinsons sjukdom och kirurgiskt ingrepp med förväntad långvarig postoperativ vård bör behandling ske i samråd med neurolog.


Om en patient behöver narkos, bör den normala behandlingen med Levodopa/Benserazid ratiopharm fortsätta fram till operationen, förutom vid narkos med halotan. Vid narkos med halotan ska behandlingen med Levodopa/Benserazid ratiopharm avbrytas 12-48 timmar före det kirurgiska ingreppet eftersom svängningar i blodtrycket och/eller arytmier kan uppträda hos patienter behandlade med Levodopa/Benserazid ratiopharm. Behandlingen med Levodopa/Benserazid ratiopharm kan återupptas efter ingreppet, dosen ska då höjas stegvis till den preoperativa nivån.


Depression kan vara en del av den kliniska bilden hos patienter med Parkinsons sjukdom, och kan även uppträda hos patienter som behandlas med Levodopa/Benserazid ratiopharm (se avsnitt Biverkningar). Alla patienter som behandlas med Levodopa/Benserazid ratiopharm bör övervakas noga med hänsyn till utveckling av psykiska förändringar, depression med självmordstendens eller annan allvarlig mental förändring.


Försiktighet bör iakttas när Levodopa/Benserazid ratiopharm administreras till patienter med myokardinfarkt, befintliga kranskärlssjukdomar, koronarinsufficiens, kardiella arytmier eller hjärtsvikt (se avsnitt Kontraindikationer). Hos dessa patienter bör hjärtfunktionen kontrolleras med särskild omsorg vid tiden för behandlingsstart och under behandling bör de genomgå regelbundna kontroller som även omfattar EKG-undersökning.


Noggrann övervakning av patienter med riskfaktorer för ortostatisk hypotension (t ex äldre patienter, samtidig behandling med antihypertensiva medel eller andra läkemedel med ortostatisk potential) eller anamnesortostatisk hypotension är rekommenderat, särskilt i början av behandlingen eller vid dosökningar


Levodopa/benserazid har rapporterats orsaka minskade blodvärden (t ex hemolytisk anemi, trombocytopeni och leukopeni). Ett fåtal fall av agranulocytos och pancytopeni har rapporterats där ett samband med levodopa/benserazid varken har kunnat fastställas eller uteslutas. Regelbundna kontroller av blodvärden ska därför göras under behandlingen.


Levodopa har associerats med somnolens och plötsliga sömnattacker. Plötsligt inträdande av sömn under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan varningssignaler, har rapporterats i mycket sällsynta fall. Patienter måste informeras om detta och rådas till försiktighet under bilkörning eller hantering av maskiner vid behandling med levodopa. Patienter som har uppvisat somnolens och/eller en plötslig sömnattack måste avstå från bilkörning och hantering av maskiner. Dosreduktion och/eller utsättande av behandlingen kan övervägas (se avsnitt Trafik).


Levodopa/Benserazid ratiopharm ska inte utsättas abrupt. En sådan utsättning av preparatet kan leda till ett tillstånd liknande malignt neuroleptikasyndrom (hyperpyrexi och muskelstelhet, möjligen psykologiska förändringar och förhöjt serum-kreatininfosfokinas, i allvarliga fall kan ytterligare tecken inkludera myoglobinuri, rabdomolysis - och akut njursvikt), vilket kan vara livshotande. Om en kombination av sådana symtom och tecken inträffar ska patienten hållas under medicinsk uppsikt, och om så behövs läggas in på sjukhus och erhålla snabb och lämplig symtomatisk behandling. Detta kan inkludera återinsättning av Levodopa/Benserazid ratiopharm efter adekvat utvärdering.


Risk för beroende: Levodopa/Benserazid ratiopharm kan inducera dopaminergt dysregleringssyndrom som leder till överdriven användning av läkemedlet. En liten grupp av patienter med Parkinsons sjukdom besväras av kognitiva störningar och beteendestörningar som direkt kan relateras till att de tagit höga doser av läkemedlet i strid med ordination och mycket över de doser som krävts för att behandla deras symtom på Parkinsons sjukdom. Se avsnitt Biverkningar.


Störd impulskontroll: Patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Patienter och dess vårdare ska uppmärksammas på att beteendemässiga symtom som tyder på störd impulskontroll såsom patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar innehållande levodopa såsom Levodopa/Benserazid ratiopharm. Om patienten utvecklar dessa symtom rekommenderas att behandlingen omprövas.


Laboratorietester: Regelbunden utvärdering av lever-, njur- och hjärt/kärl-funktion samt kontroll av blodvärden bör göras under pågående behandling.


Patienter med diabetes bör göra täta blodsockermätningar, och dosen av antidiabetesläkemedel bör anpassas till blodsockernivåerna.


Malignt melanom: Epidemiologiska studier har visat att patienter med Parkinsons sjukdom har en ökad risk att utveckla melanom jämfört med den allmänna befolkningen (ca 2-6 gånger högre risk). Det är oklart om den förhöjda risken beror på Parkinsons sjukdom eller på andra faktorer, såsom levodopa som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas därför att regelbundet undersöka förekomst av melanom på huden vid behandling med Levodopa/Benserazid ratiopharm oavsett indikation. Helst bör regelbundna hudundersökningar utföras av kvalificerad personal (t ex dermatologer).


Hjälpämne

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner


Samtidig administrering av det antikolinerga läkemedlet trihexifenidyl och levodopa/benserazid i tablettform minskar hastigheten, men inte omfattningen, av levodopas absorption. Trihexifenidyl givet tillsammans med levodopa/benserazid som depotberedning med modifierad frisättning påverkar inte farmakokinetiken av levodopa.


Järnsulfat minskar den maximala plasmakoncentrationen samt AUC av levodopa med 30-50%. De farmakokinetiska förändringar som observerats vid samtidig behandling med järnsulfat verkar vara kliniskt signifikant hos några, men inte alla patienter.


Metoklopramid ökar absorptionshastigheten av levodopa. Mängden levodopa som absorberas påverkas inte.


Det finns inga farmakokinetiska interaktioner mellan levodopa och följande substanser: bromokriptin, amantadin, selegilin och domperidon.


Pyridoxin (vitamin B6) kan tas tillsammans med Levodopa/Benserazid ratiopharm eftersom dekarboxylashämmare, i detta preparat benserazid, skyddar mot perifer metabolism av levodopa som annars skulle öka pga pyridoxin.


Farmakodynamiska interaktioner


Fentiazinderivat med piperazinring eller med dimetylaminpropylkedja och butyrofenonderivat blockerar dopaminreceptorerna i hjärnan och motverkar därigenom levodopas effekt.


Neuroleptika, opioider och antihypertensiva medel som innehåller reserpin hämmar Levodopa/Benserazid ratiopharms verkningsmekanism.


Samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel med dopaminreceptorblockerande egenskaper, speciellt D2-receptorantagonister, kan motverka antiparkinsoneffekten av Levodopa/Benserazid ratiopharm. Därför bör denna kombination ges med försiktighet, och patienten bör observeras noga avseende avtagande antiparkinsoneffekt och försämring av parkinsonsymtomen.


Symtomatisk ortostatisk hypotension har inträffat när kombinationer av levodopa och en dekarboxylashämmare lades till behandlingen av patienter som redan fick blodtryckssänkande medel. Levodopa/Benserazid ratiopharm måste sättas in med försiktighet hos patienter som redan står på blodtryckssänkande medel. Blodtrycket måste övervakas för att, om så krävs, möjliggöra eventuella dosjusteringar av endera läkemedlen.


Om Levodopa/Benserazid ratiopharm ges till patienter som behandlas med icke-selektiva MAO-hämmare bör en tidsperiod på minst 2 veckor passera mellan utsättning av MAO-hämmaren och insättning av Levodopa/Benserazid ratiopharm för att undvika risken för hypertoni. Selektiva MAO-B hämmare, såsom selegilin och rasagilin, och selektiva MAO-A hämmare, såsom moklobemid, kan förskrivas till patienter som behandlas med Levodopa/Benserazid ratiopharm. Det rekommenderas dock att levodopadosen justeras individuellt enligt patientens behov. En kombination av MAO-A och MAO-B hämmare jämställs med icke-selektiva MAO-hämmare, och därför bör denna kombination inte ges tillsammans med Levodopa/Benserazid ratiopharm (se avsnitt Kontraindikationer).


Samtidig administrering av Levodopa/Benserazid ratiopharm och sympatomimetika (läkemedel såsom adrenalin, noradrenalin, isoprenalin eller amfetamin vilka stimulerar sympatiska nervsystemet) kan förstärka sympatomimetikas effekter och därför rekommenderas inte denna kombination. Om samtidig behandling skulle vara befogad krävs noggrann övervakning av det kardiovaskulära systemet och dosen av det sympatomimetiska läkemedlet kan behöva sänkas.


Kombination med metyldopa kan motverka levodopas effekt vid parkinsonism. Dessutom kan levodopa förstärka de oönskade kardiovaskulära effekterna av levodopa.


Kombination av levodopa med amitriptylin eller imipramin kan resultera i allvarlig blodtrycksstegring.


Kombination med andra anti-parkinsonläkemedel såsom antikolinergika, amantadin, COMT-hämmare och dopaminagonister är tillåtet, men detta kan förstärka både önskade och oönskade effekter av behandlingen. Det kan därför bli nödvändigt med dosreduktion av Levodopa/Benserazid ratiopharm eller av det andra läkemedlet. Vid start av tilläggs behandling med en COMT-hämmare, kan en minskning av dosen Levodopa/Benserazid ratiopharm vara nödvändig. Antikolinergika bör inte utsättas abrupt när behandling med Levodopa/Benserazid ratiopharm påbörjas, eftersom levodopa inte börjar ge effekt förrän efter en viss tid.


Levodopa kan påverka resultaten av vissa laboratorieanalyser. Förhöjda värden av katekolaminer, kreatinin, urinsyra och glukos har rapporterats.


Coombs test kan ge ett falskt-positivt svar hos patienter som behandlas med Levodopa/Benserazid ratiopharm.


En minskad effekt observeras när läkemedlet tas tillsammans med en proteinrik måltid.


Narkos med halotan: behandlingen med Levodopa/Benserazid ratiopharm ska avbrytas 12-48 timmar före kirurgiskt ingrepp som kräver narkos med halotan, eftersom svängningar i blodtrycket och/eller arytmier kan inträffa. För narkos med andra anestetika se avsnitt Varningar och försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Levodopa/Benserazid ratiopharm är kontraindicerat vid graviditet samt till kvinnor i fertil ålder utan adekvat preventivmedel (se avsnitt Kontraindikationer och Prekliniska uppgifter).

Tillgängliga data från behandling av gravida kvinnor med Levodopa/Benserazid ratiopharm är otillräckliga. Resultat från djurstudier har visat risk för störd skelettutveckling (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Potentiell risk för embryo eller foster är inte känd.


Kvinnor i fertil ålder måste använda tillförlitlig antikonceptionsmetod.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Eftersom det inte är känt om benserazid passerar över i bröstmjölk ska kvinnor som behöver behandling inte amma sina spädbarn, eftersom man inte kan utesluta uppkomst av skelettmissbildningar hos spädbarnet. Signifikanta nivåer av levodopa går över i modersmjölk.

Trafik

Patienter som behandlas med levodopa och uppvisar somnolens och/eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning eller aktiviteter, då sänkt medvetandegrad kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (t.ex. vid hantering av maskiner), till dess att attackerna eller somnolensen har upphört (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Biverkningar

För detta preparat saknas modern klinisk dokumentation som kan tjäna som underlag för säker bedömning av biverkningsfrekvensen. Vid levodopabehandling är de mest frekventa biverkningarna anorexi, illamående och kräkningar (ca 30 %), vilka huvudsakligen är perifera effekter av dopamin.


Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med levodopa/benserazid:


Biverkningsfrekvenserna rangordnas enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet

Sällsynta:

Hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Anorexi

Ingen känd frekvens:

Minskad aptit

Psykiska störningar

Vanliga:

Sömnlöshet*, hallucinationer*, förvirringstillstånd, depression, psykotiska reaktioner

Ingen känd frekvens:

Dopaminergt dysregleringssyndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet), agitation*, ångest*, vanföreställningar*, desorientering*, patologiskt spelberoende, ökad libido, översexualitet, tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning, symtom på ätstörningar

* Dessa biverkningar kan inträffa speciellt hos äldre patienter och hos patienter med anamnes på sådana sjukdomar.

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

Hyperkinesi, “on-off”-effekt

Sällsynta:

Malignt neuroleptikasyndrom (vid utsättande av läkemedlet)

Ingen känd frekvens:

Ageusi, dysgeusi, dyskinesi (koreiform och atetotiska rörelser), fluktuationer i terapeutiskt svar, freezing-fenomen, dosglapp (”end of dose deterioration”), somnolens, plötsligt insomnande

Hjärtat

Vanliga:

Kardiella arytmier

Blodkärl

Vanliga:

Ortostatisk hypotension

Magtarmkanalen

Vanliga:

Illamående, kräkning, diarré

Ingen känd frekvens:

Missfärgning av saliven, tungan, tänderna eller munslemhinnan

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens:

Förhöjning av transaminasvärden, förhöjning av alkaliskt fosfatas, förhöjning av gamma-glutamyltransferas

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta:

Klåda, utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens:

Restless Legs Syndrom

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens:

Ökat mängd urea i blod, kromaturi


Beskrivning av utvalda biverkningar


Psykiska störningar: Psykiska störningar kan förekomma, speciellt hos äldre patienter. Hyperkinesier är att betrakta som tecken på överdosering.


Störd impulskontroll: Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar innehållande levodopa såsom Levodopa/Benserazid ratiopharm (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Centrala och perifera nervsystemet: I senare skeden av behandlingen, kan dyskinesi (t ex koreiform och atetotiska rörelser) förekomma. Dessa biverkningar kan oftast elimineras eller göras tolererbara genom en minskning av dosen.


Vid långtidsbehandling, kan fluktuationer i terapeutisk respons också uppstå. De inkluderar freezing-perioder, dosglapp och "on-off" effekter. Dessa kan oftast elimineras eller tolereras av patienten genom att justera dosen och genom att ge mindre doser oftare. Ett försök att öka dosen på nytt kan sedan göras för att förbättra den terapeutiska effekten.


Levodopa/benserazid är associerat med somnolens och har i mycket sällsynta fall associerats med överdriven somnolens under dagtid och plötsliga sömnattacker.


Blodkärl: Ortostatiska störningar förbättras vanligtvis efter minskning av levodopa/benserazid-dosen.


Magtarmkanalen: Gastrointestinala biverkningar, som oftast uppträder i början av behandlingen, kan minskas om Levodopa/Benserazid ratiopharm tas tillsammans med lite mat eller vätska. För att reducera biverkningarna är det nödvändigt att vid dosjustering höja dosen långsamt. Biverkningarna är i allmänhet dosberoende och försvinner eller avtar efter reducering av dosen varför behandlingen vanligtvis inte behöver avbrytas.


Muskuloskeletala systemet och bindväv: Restless Legs Syndrom: Utvecklingen av augmentation (tidsförskjutning av symtom från kvällen/natten till tidigt på eftermiddagen/kvällen innan du tar nästa nattliga dos), är den vanligaste negativa effekten av dopaminerg långtidsbehandling.


Undersökningar: Urinen kan ändra färg, oftast en röd nyans som blir mörk när urinen får stå.

Överdosering

Symtom: Symtom och tecken på överdosering liknar de biverkningar man kan få av Levodopa/Benserazid ratiopharm i terapeutiska doser, men kan vara av högre svårighetsgrad. Överdosering kan leda till kardiovaskulära biverkningar (t ex hjärtarytmier), psykiska störningar (t ex förvirring och sömnlöshet), gastrointestinala effekter (t ex illamående och kräkningar) och onormala ofrivilliga rörelser (se avsnitt Biverkningar).


Behandling: Övervakning av patientens vitala funktioner och stödåtgärder beroende på patientens kliniska tillstånd. I synnerhet kan patienter behöva symtomatisk behandling för kardiovaskulära effekter (t ex antiarytmika) eller centrala nervsystemet (t ex andningsstimulerande medel, neuroleptika). Ventrikeltömning.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Dopamin verkar som en neurotransmittor i hjärnan, men finns inte i tillräckligt höga koncentrationer i de basala ganglierna hos Parkinsonpatienter. Ersättningsbehandling sker med levodopa som är en prodrug till dopamin, eftersom dopamin inte kan passera blod-hjärnbarriären.


Levodopa dekarboxyleras till dopamin både i extracerebral och i cerebral vävnad efter administrering. Det leder till att den största delen av levodopa inte finns tillgängligt för de basala ganglierna och dopaminet som produceras perifert ofta orsakar oönskade effekter. Det är därför önskvärt att den extracerebrala dekarboxyleringen av levodopa hämmas. Den effekten uppnås vid samtidig administrering av benserazid, en perifer dekarboxylashämmare.


Levodopa/Benserazid ratiopharm är en kombination av levodopa och benserazid i förhållandet 4:1.

Farmakokinetik

Absorption

Benserazid:

Benserazid absorberas vid peroral tillförsel till omkring 70 %. Maximal plasmakoncentration nås inom en timme. Cirka 60 % av given dos utsöndras med urinen varav huvuddelen, ca 85 %, under de första 12 timmarna.


Levodopa:

Efter peroral administrering av levodopa uppnås maximal plasmanivå efter 1-2 timmar. Utsöndringen sker huvudsakligen via urinen. Inom ett dygn har omkring 80 % av given dos eliminerats. Samma plasmanivå av levodopa erhålls med en femtedel av levodopadosen vid kombination med benserazid i förhållandet 4:1. Frekvensen biverkningar orsakade av extracerebralt bildat dopamin reduceras. Detta gäller framför allt biverkningar i form av illamående och kräkningar.


Födointag reducerar absorptionen av levodopa med ca 15 %, och Cmax är 30 % lägre och uppträder senare när Levodopa/Benserazid ratiopharm administreras tillsammans med en standardmåltid.

Prekliniska uppgifter

Levodopa/Benserazid ratiopharm var inte mutagen i Ames test. Karcinogenicitetsstudier med Levodopa/Benserazid ratiopharm har inte utförts. Inga fertilitetsstudier på djur har utförts med Levodopa/Benserazid ratiopharm. Teratogenicitetsstudier visade inga fosterskadande effekter hos möss vid doser upp till 400 mg/kg, hos råtta vid doser upp till 600 mg/kg och kanin vid doser upp till 120 mg/kg. Vid maternellt toxiska doser ökade intrauterin död (kanin) och/eller minskade fostervikten (råtta). Allmäntoxikologiska studier på råtta har påvisat risk för störd skelettutveckling.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Tablett 100 mg/25 mg
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för benserazid är framtagen av företaget Roche för Madopark, Madopark forte, Madopark mite, Madopark®, Madopark® Depot, Madopark® Quick, Madopark® Quick mite

Miljörisk: Användning av benserazid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Benserazid bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Benserazid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Identification and characterisation

CAS number 14919-77-8 [1]

Molecular weight 293.705 [1]

Remark -

Brand name Madopark, Madopark Depot, Madopark Quick, Madopark Quick mite [1]


Physico-chemical properties

Aqueous solubility 335000 mg/l (20 °C) [1]

Dissociation constant, pKa pKb ~ 6.9, several other species QSAR Benzerazide

Melting point 145–148 °C

Vapour pressure 3.83E-11 Pa (25 °C) QSAR Benserazide

Boiling point ND

KH 9.42E–26 Pa*m3/mol QSAR Benserazide

QSAR = QSAR-modelled (EPISuite, SPARC, ACD Solaris)


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the formula:

PEC (μg/L) = (A x 1'000'000'000 x (100-R)) / (365 x P x V x D x 100) = 1.5 x 10-6 x A x (100 - R) = 0.057 μg/L

Where:

A Sold quantity in 2017 = 812.5155 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

R Removal rate = 53 % calculated with Simple Treat 4.0 [8]

P Population of Sweden = 9000000

V Volume of Wastewater = 200 l/day [2]

D Factor for Dilution = 10 [2]


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological Studies

Green alga (Desmodesmus subspicatus): [4]

ErC50 72 h (growth rate) = 2.66 mg/l (OECD 201)

ErC10 72 h (growth rate) = 0.883 mg/l (OECD 201)

NOErC 72 h (growth rate) = 0.299 mg/l (OECD 201)


Water-flea (Daphnia magna): [5]

EC50 48 h (immobilisation) = 18.8 mg/l (OECD 202)

NOEC 48 h (immobilisation) = 6.25 mg/l (OECD 202)


Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): [6]

LC50 96 h (mortality) = 316 mg/l (OECD 203)

NOEC 96 h (mortality) = 200 mg/l (OECD 203)


Micro-organisms: [7]

NOEC (toxicity control) 28 d (endpoint) = 50 mg/l (OECD 301 F)


PNEC Derivation

The PNEC is based on the following data:

PNEC (mg/l) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used. An ErC50 of 2660 μg/l for algae has been used for this calculation.

PNEC = 2660 / 1000 = 2.66 μg/l


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC Ratio)

PEC Predicted Environmental Concentration = 0.057 μg/L

PNEC Predicted No Effect Concentration = 2.66 μg/L

Ratio PEC/PNEC = 0.022


PEC/PNEC =0.057/2.66 = 0.022 for Benserazide hydrochloride which justifies the phrase 'Use of Benserazide hydrochloride has been considered to result in insignificant environmental risk.'


Degradation

Biotic Degradation

Ready biodegradability: [7]

2% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 F)

48% after 28 days of incubation DOC/TOC (OECD 301 F)

100% after 28 days of incubation Parent (OECD 301 F)


Inherent biodegradability: [6]

84% after 7 days of incubation DOC (OECD 302 B)

93% after 14 days of incubation DOC (OECD 302 B)

93% after 28 days of incubation DOC (OECD 302 B)


Other degradation information: ND


Abiotic Degradation

Photodegradation: 58% (120 h, 22 °C, light) [7]

Hydrolysis: 52% (120 h, 22 °C, in the dark) [7]


Benserazide is not readily degradable, but inherently biodegradable according to OECD 302 B. This justifies the phrase 'Benserazide hydrochloride is slowly degraded in the environment.'


Bioaccumulation/Adsorption

logKOW ≤0.5 QSAR Benzerazide

(consensus of various QSARs, 8 QSAR values, avg = -2.23 ± 0.65)

KOC 1.39 L/kg QSAR Benzerazide

BCF <10 QSAR Benzerazide

Benserazide hydrochloride has low potential for bioaccumulation (log Kow <4).


Excretion/metabolism

Benserazide is co-administered with Levodopa in Madopark. Benserazide is well absorbed and extensively metabolised in the gut epithelium and liver to trihydroxybenzylhydrazine, a potent aromatic aminocarboxylase inhibitor that prevents peripheral Levodopa metabolism. The metabolites of benserazide are mainly excreted by urinary pathway. [3]


PBT/vPvB Assessment

P: Freshwater half-life <40 d, based on hydrolysis [7]

Sediment half-life ND

Persistence criteria fulfilled? not P


B: BCF (experimental)

alternatively, logDOW(p H 7) ≤0.5 , log Pow

Bioaccumulation criteria fulfilled? no data on potential bioaccumulation


T: chronic NOEC < 0.01 mg/l? n not T

CMR substance? n not CMR [1]

Endocrine-disrupting effects? n not ED

T criteria fulfilled? not T


PBT Assessment: not PBT


References

1. F. Hoffmann-La Roche Ltd (2016): Safety Data Sheet for Benserazide hydrochloride, 24.06.2016;https://www.roche.com/sustainability/what_we_do/for_communities_and_

environment/ environment/safety_data_sheetsrow.htm

2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/

guidance_document/information_ requirements_en.htm

3. Schweizerisches Azneimittelkompendium (2007): Monograph for Madopar/Benserazide. http://www.kompendium.ch/MonographieTxt.aspx?lang=de&MonType=fi

4. Study Report: BMG Project no. 1228/a.2-07: Benserazid-HCl, fresh water algal growth inhibition test withD esmodesmus subspicatus , January 2008.

5. Study Report: BMG Project no. 1228/b-07: Benserazid-HCl, 48-hour acute toxicity toD aphnia magna, January 2008.

6. Study Report: Roche Project no. E-39/85: Oekotoxikologische Beurteilung BWL, July 1985.

7. Study Report: BMG Project no. 1228/c-07: Benserazid-HCl, ready biodegradability - evaluation of the aerobic biodegradability in an aqueous medium: manometric respirometry test, January 2008.

8. Struijs (2014). SimpleTreat 4.0: a model to predict fate and emission of chemicals in wastewater treatment plants. RIVM report 601353005/2014. Model downloaded from RIVMND = Not DefinedMiljöinformationen för levodopa är framtagen av företaget Roche för Larodopa, Madopark, Madopark forte, Madopark mite, Madopark®, Madopark® Depot, Madopark® Quick, Madopark® Quick mite

Miljörisk: Användning av levodopa har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Levodopa bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Levodopa har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Identification and characterisation

CAS number 59-92-7 [1]

Molecular weight 197.19 [1]

Remark - [1]

Brand name Madopark, Madopark Depot, Madopark Quick, Madopark Quick mite [1]


Physico-chemical properties

Aqueous solubility 5000, >2700 mg/l [1]

Dissociation constant, pKa 2.3; 8.7; 9.7; 13.4 QSAR

Melting point 275 °C [1]

Vapour pressure 3.41E-08 Pa (25 °C) QSAR

Boiling point ND

KH 2.103E-11 Pa*m3/mol QSAR.

QSAR = QSAR-modelled (EPISuite, SPARC, ACD Solaris)


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the formula:

PEC (μg/L) = (A x 1'000'000'000 x (100 - R)) / (365 x P x V x D x 100) = 1.5 x 10-6 x A x (100 - R) = 0.052 μg/L

Where:

A = Sold quantity in 2017 = 4317.5859 kg/y (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

R = Removal rate = 92 % calculated with Simple Treat 4.0 [9]

P = Population of Sweden = 9000000

V = Volume of Wastewater = 200 l/day [2]

D = Factor for Dilution = 10 [2]


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological Studies

Green alga (Pseudokirchneriella subcapitata): [5]

EbC50 72 h (biomass) = 1.5 mg/l (OECD 201)

NOEC 72 h (biomass) = 0.32 mg/l (OECD 201)


Water-flea (Daphnia magna): [6]

EC50 48 h (immobilisation) > 100 mg/l (OECD 202)

NOEC 48 h (immobilisation) = 100 mg/l (OECD 202)


Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): [7]

LC50 96 h (mortality) > 100 mg/l (OECD 203)

NOEC 96 h (mortality) = 100 mg/l (OECD 203)


Micro-organisms: [3]

NOEC (toxicity control) 28 d (endpoint) = 100 mg/l (OECD 301 F)


PNEC Derivation

The PNEC is based on the following data:

PNEC (mg/l) = lowest EC50/1000, or acute NOEC/1000, where 1000 is the assessment factor used.

An EbC50 of 1500 μg/l for algae has been used for this calculation

PNEC = 1500 / 1000 = 1.5 μg/l


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC Ratio)

PEC Predicted Environmental Concentration = 0.052 μg/L

PNEC Predicted No Effect Concentration = 1.50 μg/L

Ratio PEC/PNEC = 0.035


PEC/PNEC =0.052/1.50 = 0.035 for Levodopa which justifies the phrase 'Use of Levodopa has been considered to result in insignificant environmental risk.'


Degradation

Biotic Degradation

Ready biodegradability:

72-73% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 F) [3, 4]

67-70% at the end of the 10-d window BOD/ThOD (OECD 301 F) [3, 4]

98% after 28 days of incubation DOC/TOC (OECD 301 F) [3, 4]


Inherent biodegradability: ND

Other degradation information: ND


Abiotic Degradation

Photodegradation: ND

Hydrolysis: ND


Levodopa is readily biodegradable which justifies the phrase 'Levodopa is degraded in the environment.'


Bioaccumulation/Adsorption

logPOW: -2.39 EpiSuite experimental database match [8]

KOC: 1; 161 QSAR

BCF: <10 QSAR


Levodopa has low potential for bioaccumulation (log KOW <4).


Excretion/metabolism

Levodopa is rapidly absorbed after oral administration and widely distributed. Extensive metabolisaton is mainly by decarboxylation to dopamine and also by methylation to 3-O-methyldopa. Most of a dose is decarboxylated by the gastric mucosa before entering the systemic circulation, this decarboxylase activity is inhibited by co-administered benserazide. Dopamine is further metabolised to noradrenaline, 3-methoxytyramine and two major excretory metabolites, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) and 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid (homovanillic acid, HVA). About 70 to 80% of a dose is excreted by urinary pathway in 24 h, about 50% as DOPAC and HVA, 10% as dopamine, up to 30% as -O-methyldopa and less than 1% as unchanged drug. Less than 1% of a dose is eliminated in the faeces. [1, 8]


PBT/vPvB Assessment

P: Freshwater half-life <40 d, based on ready biodhydrolysis [3, 4]

Sediment half-life ND

Persistence criteria fulfilled? not P


B: BCF (experimental)

alternatively, base or acid?

alternatively, logDOW(p H 7) -2.39 , logDow < 3 [8]

Bioaccumulation criteria fulfilled? no significant bioaccumulation potential


T: chronic NOEC < 0.01 mg/l? n not T

CMR substance? n not CMR [1]

Endocrine-disrupting effects? n not ED

T criteria fulfilled? not T


PBT Assessment: confirmed not PBT


References

1. F. Hoffmann-La Roche Ltd (2016): Safety Data Sheet for Levodopa, 24.06.2016; https://www.roche.com/sustainability/what_we_do/for_communities_and_environment/

environment/safety_data_sheetsrow.htm.

2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_

document/information_requirements_en.htm.

3. Study Report: Roche Project no. B-166335. Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test for Levodopa, October 1996.

4. Study Report: BMG Project no. A09-02230. Levodopa – Ready Biodegradability – Evaluation of the Aerobic Biodegradability in an Aqueous Medium: Manometric Respirometry Test, March 2010.

5. Study Report: NOTOX Project no. 180102. Fresh Water Algal Growth Inhibition Test with Levodopa, December 1996.

6. Study Report: NOTOX Project no. 180023. Acute Toxicity Study in Daphnia magna with Levodopa, December 1996.

7. Study Report: Roche Project no. B-166336. 96-Hour Acute Toxicity Test with Levodopa in Rainbow Trout, November 1996.

8. US EPA. 2012. Estimation Programs Interface Suite™ for Microsoft® Windows, v 4.11. United States Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA.

9. Struijs (2014). SimpleTreat 4.0: a model to predict fate and emission of chemicals in wastewater treatment plants. RIVM report 601353005/2014. Model downloaded from RIVM.


ND = Not Defined


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.
Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Tabletten kan delas i lika stora doser.

Förpackningsinformation

MT-nummer 54327
Parallellimporteras från Tyskland
LEVODOPA/BENSERAZID ORIFARM
Tablett 100 mg/25 mg

Hitta direkt i texten
Av