Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sinemet

(Parallellimporterat)
Pharmachim

Tablett 25 mg/100 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej)

Tabletterna är ovala och enkelskårade.

Medel mot parkinsonism.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: N04BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Sinemet® tablett 12,5 mg/50 mg och 25 mg/100 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-24

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Sinemet®, MSD, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Sinemet, Pharmachim.

Indikationer

Sinemet är avsett för behandling av parkinsonism, dock inte vid läkemedelsinducerade extrapyramidala symtom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Trångvinkelglaukom.


MAO-hämmare (med undantag av selektiva MAO-B-hämmare såsom selegilin i terapeutiska doser) skall inte ges samtidigt; utsättes minst två veckor före insättande av Sinemet.


I likhet med levodopa vid tillstånd där adrenergika är kontraindicerade t ex feokromocytom, hypertyreoidism, Cushing´s syndrom, svår lever- och njursjukdom, grava kardiovaskulära sjukdomar samt psykoser.

Dosering

Den optimala dagsdosen måste bestämmas individuellt för varje enskild patient.


Behandling med andra antiparkinsonmedel kan fortgå när Sinemet insättes. Dosjustering av dessa medel kan dock bli nödvändig.


Kombinationen karbidopa/levodopa föreligger i förhållandet 1:4 (Sinemet 25 mg/100 mg och Sinemet 12,5 mg/50 mg). Studier har visat att optimal dekarboxylashämning uppnås med karbidopadoser om 70-150 mg/dag. Lägre doser kan leda till illamående och kräkningar.


Initialt: Behandlingen inleds bäst med 1 tablett Sinemet 25 mg/100 mg 3 gånger dagligen. Dosen kan vid behov ökas med 1 tablett var eller varannan dag till en dagsdos motsvarande 8 tabletter Sinemet 25 mg/100 mg har uppnåtts.

Om Sinemet 12,5 mg/50 mg används kan behandlingen inledas med 1 tablett 3-4 gånger dagligen. Denna dos ger emellertid inte den optimala mängd karbidopa som krävs av många patienter. Dosen kan ökas med 1 tablett var eller varannan dag upp till totalt 8 tabletter per dag (2 tabletter 4 gånger dagligen).

Sinemet 12,5 mg/50 mg erbjuder dosflexibilitet för patienter som kräver små justeringar av dosen.


Underhållsbehandling: För att uppnå önskat terapeutiskt svar måste underhållsdosen individualiseras. Dosen kan vid behov ökas med 1 tablett var eller varannan dag upp till maximalt 8 tabletter per dag. Erfarenhet med karbidopadoser högre än 200 mg dagligen är begränsad.


Avbrott i behandlingen: Om behandling med Sinemet måste avbrytas temporärt, t ex före narkos, bör den vanliga dagsdosen återinsättas så snart peroral medicinering är möjlig.

Varningar och försiktighet

Vid behandling av patienter med svåra lung­sjukdomar, bronkialastma eller endokrina sjukdomar.


Tidigare hjärtinfarktpatienter med arytmier bör kontrolleras extra noga under inställningsperioden.


Försiktighet iakttas också hos patienter behandlade med blodtryckssänkande medel (ortostatisk hypotension kan uppträda) samt hos patienter med tidigare konvulsioner.


Säkerheten för användning av Sinemet hos patienter under 18 år har inte fastställts.


Iakttag alla patienter med avseende på mentala förändringar, depression med självmordstendenser och andra allvarliga asociala beteenden. Observera noggrant de patienter som under tidigare levodopabehandling i anamnesen upp­visat svåra involuntära rörelser eller kortvariga psykotiska tillstånd. Användning av Sinemet hos dessa patienter kan medföra återfall.


Vid abrupt utsättande av antiparkinsonmedel (framför allt vid samtidig behandling med neuroleptika) har malignt neuroleptiskt syndrom inklusive muskelstelhet, förhöjd kroppstemperatur, mentala förändringar och förhöjda serum­kreatinkinasvärden rapporterats.


Sinemet kan ges till patienter med kroniskt enkelt glaukom (med öppen kammarvinkel) under förutsättning att intraokulära trycket är välkontrollerat och kan mätas under behandlingen.


Möjligheten av övre gastrointestinal blödning hos patienter med ulcus pepticum i anamnesen bör beaktas.


Eftersom levodopa kan aktivera ett malignt melanom bör det ej ges till patienter med misstänkta odiagnostiserade hudlesioner eller med melanom i anamnesen. Epidemiologiska studier har visat en förhöjd risk (2-6 gånger) att utveckla melanom hos patienter med Parkinsons sjukdom, jämfört med den allmänna populationen. Det är inte känt om den ökade risken är kopplad till Parkinsons sjukdom eller till andra faktorer, t ex läkemedel.


Patienter och förskrivande läkare uppmanas därför att vara uppmärksamma på hudförändringar, som kan vara tecken på melanom, vid användning av Sinemet. Regelbundna undersökningar av hudläkare bör övervägas.


Sinemet har associerats med somnolens och plötsliga sömnattacker. Plötsligt inträdande av sömn under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan varningssignaler, har rapporterats i mycket sällsynta fall. Patienter måste informeras om detta och rådas till försiktighet under bilkörning eller hantering av maskiner under behandling med Sinemet. Patienter som har uppvisat somnolens och/eller en plötslig sömnattack måste avstå från bilkörning och hantering av maskiner. Dosreduktion och/eller utsättande av behandlingen kan övervägas.


Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendeframkallande sjukdom som leder till en överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med karbidopa/levodopa. Innan behandling påbörjas ska patienter och vårdgivare varnas för den potentiella risken att utveckla DDS (se även Biverkningar).


Störd impulskontroll

Patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Patienter och dess vårdare ska uppmärksammas på att beteendemässiga symtom som tyder på störd impulskontroll såsom patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar innehållande levodopa såsom Sinemet. Om patienten utvecklar dessa symtom rekommenderas att behandlingen omprövas.

Interaktioner

Följande kombinationer med Sinemet kan kräva dosanpassning:


Butyrofenonderivat: Butyrofenonderivat motverkar effekten av levodopa genom att blockera dopamin-receptorer i hjärnan.


Fentiazinderivat med dimetylaminopropylkedja/piperazinring: Fentiazinderivat motverkar effekten av levodopa genom att blockera dopamin-receptorer i hjärnan. Fentiazinderivat med piperidinkedja (tioridazin och periciazin) har relativt svaga dopamin-receptor-blockerande egenskaper.


Tvåvärt järn, perorala preparat: Vid samtidig tillförsel av engångsdoser av järnsulfat och levodopa till friska försökspersoner minskar den biologiska tillgängligheten av levodopa med 50 %, sannolikt på grund av chelatbindning. Även biotillgängligheten av karbidopa minskar (75 %). Medlen bör ges med längsta möjliga tidsmellanrum.


Pimozid: Pimozid motverkar effekten av levodopa genom att blockera dopamin-receptorer i hjärnan.


Risperidon och isoniazid kan reducera den terapeutiska effekten av levodopa.


Tetrabenazin hämmar effekten av levodopa och dämpar därmed dess effekt. Sinemet bör användas med försiktighet i närvaro av tetrabenazin eller andra läkemedel vilka minskar dopamin och andra monoaminer i centrala nervsystemet.


Samtidig terapi med selegilin och karbidopa/levodopa har associerats med allvarlig ortostatisk hypotension som inte kan tillskrivas enbart karbi­dopa/levodopa.


Beträffande MAO-hämmare, se Kontraindikationer.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I djurförsök har kombinationen levodopa/karbidopa orsakat viscerala och skelettala missbildningar. Under graviditet bör därför, tills ytterligare erfarenheter föreligger, Sinemet ges först efter särskilt övervägande.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om levodopa/karbidopa passerar över i modersmjölk.

Trafik

De individuella svaren på behandlingen varierar. Några biverkningar som rapporterats med Sinemet kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil och använda maskiner (se Biverkningar). Patienter som behandlas med ­Sinemet som uppvisar somnolens och/eller plötsliga sömnattacker måste informeras om att avstå från bilkörning och andra aktiviteter där sänkt uppmärksamhet kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (t ex hantering av maskiner) till dess att attackerna eller somnolensen har upphört (se även Varningar och försiktighet).

Biverkningar

Vanligast är onormala involuntära rörelser (10 % eller mer beroende på sjukdomens stadium). Dessa reaktioner beror på den centrala neuro­farmakologiska effekten av dopamin och kan vanligen reduceras genom dos­minskning. Muskelryckningar och blefarospasm kan tas som tidiga tecken på att dosminskning bör övervägas.


Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Undersökningar

Mindre vanliga: Viktökning eller viktminskning
Ingen känd frekvens: Förhöjda värden på ureakväve, alkaliska fosfataser, S-ASAT, S-ALAT, LDH, bilirubin och Coombs test. Sänkta värden på hemoglobin och hematokrit, förhöjt blodsocker samt vita blodkroppar, bakterier och blod i urinen har rapporterats. SINEMET kan orsaka falsk positiv reaktion på ketonuribestämning


Hjärtat

Vanliga: Oregelbunden hjärtverksamhet, hjärtklappning


Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Hemolytisk eller non-hemolytisk anemi, trombocytopeni, leukopeni, agranulocytos


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser), dystoni, bradykinetiska episoder ("on-off" effekt), yrsel, minnesstörning, bitter smak i munnen

Mindre vanliga: Huvudvärk, svimningskänsla, synkope

Sällsynta: Somnolens (se Varningar och försiktighet), epilepsianfall, parestesier, domningar, malignt neuroleptiskt syndrom (se Varningar och försiktighet), aktivering av latent Horners triad


Ögon

Sällsynta: Dubbelseende, dimsyn, pupilldilatation, okulogyra kriser, blefarospasm,


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga: Heshet, avvikande andningsmönster

Sällsynta: Dyspné, hicka


Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, kräkningar

Mindre vanliga: Muntorrhet, sialorré, dysfagi, gastrointestinal smärta och obehag, obstipation, diarré, flatulens

Sällsynta: Gastrointestinal blödning, uppkomst av ulcus duodeni, brännande känsla i tungan, mörk saliv, dyspepsi


Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: Mörkfärgad urin

Sällsynta: Urinretention, inkontinens


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Svettningar (mörkfärgade), urtikaria, pruritus, Henoch-Schönlein purpura, hudutslag, håravfall


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga: Muskelkramp, muskelryckningar

Sällsynta: Trismus


Metabolism och nutrition

Vanliga: Anorexi


Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Sällsynta: Malignt melanom (se Varningar och försiktighet)


Blodkärl

Vanliga: Ortostatiska effekter inkluderande hypotensiva episoder

Mindre vanliga: Hypertension, blodvallningar

Sällsynta: Flebit, rodnad


Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

Mindre vanliga: Ödem, svaghet, trötthet

Sällsynta: Bröstsmärtor


Immunsystemet

Sällsynta: Överkänslighetsreaktioner inkluderande angioödem


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta: Priapism


Psykiska störningar

Vanliga: Oro, eufori, psykotiska tillstånd inkluderande inbillning och paranoida föreställningar, hallucinationer, depression med eller utan suicidal tendens, förvirring, sömnlöshet

Mindre vanliga: Förändrat drömmönster, upphetsning

Sällsynta: Ökad libido, bruxism, desorientering

Ingen känd frekvens: Spelmani, dopaminergt dysregleringssyndrom


Beskrivning av vissa biverkningar

Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendeframkallande sjukdom som ses hos vissa patienter vilka behandlas med karbidopa/levodopa. Berörda patienter uppvisar ett mönster av dopaminergt läkemedelsmissbruk med doser högre än det som krävs för att kontrollera motoriska symptom, vilket i vissa fall kan resultera i svåra dyskinesier (se även Varning och Försiktighet).


Störd impulskontroll

Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar innehållande levodopa såsom Sinemet. (se Varningar och försiktighet)

Överdosering

Toxicitet: 100 mg till 2-åring gav efter koltillförsel ej några symtom. 5 g till vuxen gav måttlig intoxikation.


Symtom: Illamående, kräkningar, rastlöshet, motorisk oro, agitation, dys­kinesier, choreiforma rörelser. Eventuellt hallucination, kramper, sinus­takykardi, hypertension eventuellt följt av postural hypotension. Eventuellt elektrolyt­rubbningar. Rhabdomyolys och njursvikt i enstaka fall.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid blodtrycksfall i.v. vätsketillförsel. Vid behov inotropa medel. Vid dyskinesier och choreiforma rörelser kan låg dos haldol provas. Till patient med Parkinsons sjukdom ges istället bensodiazepiner. Symtomatisk behandling.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Sinemet är en kombination av karbidopa och levodopa för behandling av parkinsonism. Levodopa lindrar parkinsonsymtom genom dekarboxylering till dopamin i hjärnan. Karbidopa, som ej passerar blod-hjärnbarriären, hämmar den extracerebrala dekarboxyleringen av levodopa, vilket betyder att större mängd levodopa finns tillgänglig för transport till hjärnan och för omvandling till dopamin.
Svar på behandlingen ses oftast första dagen och ibland redan efter första dosen. Optimala doser uppnås vanligen inom en vecka.


Sinemet lindrar många av de symtom som är utmärkande för parkinsonism, speciellt rigiditet och bradykinesi, men även tremor, dysfagi, sialorré och post­ural instabilitet. Medan pyridoxin (vitamin B6) är känt för att påskynda meta­bolismen av levodopa till dopamin, förhindrar karbidopa densamma.


Sinemet kan ges tillsammans med andra antiparkinsonmedel (se Dosering).

Farmakokinetik

Levodopa absorberas snabbt och fullständigt men undergår omfattande första passage metabolism. Biologiska tillgängligheten är cirka 30 % utan samtidig tillförsel av karbidopa. Maximala plasmanivåer av levo­dopa uppnås efter cirka 45 minuter. Halveringstiden för levodopa är cirka 1 timme. Fyra nedbrytningsvägar är kända varav dekarboxylering till dopamin är den viktigaste. Karbidopa hämmar den perifera dekarboxyleringen, varvid plasma- och urinkoncentrationen av dopamin reduceras. Plasmakoncentrationen av levodopa blir då cirka 4-5 gånger högre. Halveringstiden för levodopa påverkas inte nämnvärt av samtidig tillförsel av karbidopa.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Tablett 25 mg/100 mg
Visa läkemedlets innehåll

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för karbidopa (vattenfri) är framtagen av företaget MSD för Sinemet®, Sinemet® Depot, Sinemet® Depot Mite

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av karbidopa kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att karbidopa är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Karbidopa har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.06 μg/L


Where:

A = 414 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref. I).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Water Flea (Daphnia magna) (OECD 202) (Ref. III):

EC50 (48 hr) (immobilization) = 35.3 mg/L


Because only one of the three required acute toxicity studies are available, a PNEC for carbidopa could not be calculated.


Justification of chosen environmental risk phrase:

Based on limited data, the phrase chosen for carbidopa is “Risk of environmental impact of carbidopa cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available”.


Degradation studies

No degradation data are available for carbidopa.


Justification of chosen degradation phrase:

No data are available, therefore the phrase chosen for carbidopa is “The potential for persistence of carbidopa cannot be excluded, due to lack of data”.


Bioaccumulation

Log Kow = - 0.13 (Predicted data value generated from EPISuite, KOWWIN v1.67) (Ref. IV)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation


References


  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.


  2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
    http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm


  3. ICI Brixham Laboratory, 1989. "CARBIDOPA: Determination of the acute toxicity to Daphnia magna," Study No. Q1022/A, Brixham, England, September 1989.


  4. Chemspider, 2017. Accessed website http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.31640.html on 19 January 2017.

Miljöinformationen för levodopa är framtagen av företaget MSD för Sinemet®, Sinemet® Depot, Sinemet® Depot Mite

Miljörisk: Användning av levodopa har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att levodopa är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Levodopa har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Levodopa


Environmental risk: Use of levodopa has been considered to result in low environmental risk.

Degradation: The potential for persistence of levodopa cannot be excluded, due to lack of data.

Bioaccumulation: Levodopa has low potential for bioaccumulation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.65 μg/L


Where:

A = 4329 (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Green algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. II):

EC50 72 h (growth rate) ~ 4.4 mg/L

EC50 72 h (yield) = 1.5 mg/L

NOEC 72 h (yield) = 0.32 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 202) (Ref. III):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 16 mg/L


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) (Ref. II):

Acute toxicity

LC50 72 h (mortality) > 100 mg/L


PNEC = 1.5 μg/L (1500 µg/L / 1000 based on the most sensitive acute EC50 for the green algae and an assessment factor (AF) of 1000)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.65/1.5 = 0.43, i.e. 0.1 < PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase "Use of levodopa has been considered to result in low environmental risk."


Degradation

There are no data on the degradability of levodopa, therefore, the potential for persistence cannot be excluded.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (Method unknown) (Ref. IV):

Log Kow = -2.39


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 the substance has low potential for bioaccumulationReferences

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  2. Roche, 2013. “Safety Data Sheet for MADOPAR Tablets 50/12.5 mg”, accessed on 1 Feb 2018 via http://www.roche-australia.com/content/dam/roche_australia/en_AU/files/SDS/MADOPAR_sds.pdf on 23 April 2015.

  3. ICI Brixham, 1988. "LEVODOPA: Determination of the Acute Toxicity to Daphnia Magna." Study No. BL/B/3276, Brixham, UK, 27 May 1988.

  4. Sangster, J., 1993. “Log Kow Databank”, Sangster Res. Lab. Montreal, Quebec, Canada.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Maximal hållbarhet utanför original­förpackningen är för samtliga Sinemet styrkor 1 månad (maskinell dosdispensering).
Tillstånd för maskinell dosdispensering finns för Sinemet 12,5 mg/50 mg.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Sinemet 12,5 mg/50 mg: Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

Sinemet 25 mg/100 mg: Tabletten kan delas i lika stora doser.


Förpackningsinformation

MT-nummer 45640
Parallellimporteras från Italien
SINEMET
Tablett 25 mg/100 mg gul, rund, 8 mm i diameter, märkt på ena sidan med ”650”. 8,0 x 8,0 mm utan skåra

Hitta direkt i texten
Av