Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-09-20
Produkt utgår
Lartruvo kommer att avregistreras och har nytt avregistreringsdatum 2019-07-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-09-19
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Överkänslighet mot humana immunglobuliner.
2019-09-19
Interaktioner
Hos känsliga patienter kan ett samtidigt alkoholintag eller intag av andra CNS-dämpande medel orsaka ytterligare nedsättning av uppmärksamhet och prestationsförmåga, trots att cetirizin inte potentierar effekten av alkohol (0,5 g/l i blodet).
2019-09-19
Dosering
Tablettformuleringen ska inte användas till barn under sex år eftersom nödvändiga dosjusteringar inte är möjliga.
2019-09-19
Biverkningar
nya biverkningar utan känd frekvens: mardröm, hepatit, akut generaliserad exatematös pustulos och artralgi
2019-09-19
Graviditet
Insamlade data från gravida som använt cetirizin tyder inte på ökad risk för toxicitet för modern eller embryo-/fosterutvecklingen.
Begränsade data för påverkan på fertilitet hos människa finns tillgängliga, men inga problem med säkerheten har identifierats. Djurexperimentella data visar inte på säkerhetsproblem vid mänsklig reproduktion.
2019-09-19
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Överkänslighet mot humana immunglobuliner.
2019-09-19
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider.
2019-09-19
Prosabal, Kapsel, mjuk
NaturaMed Pharma AB
Produkt utgår
Prosabal kommer att avregistreras 2019-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-09-18
Biverkningar
Biverkning makulopati tillagd inom organsystem Ögon. Biverkningen har ingen känd frekvens.
2019-09-18
Varningar och försiktighet
Ny information tillagd avseende SSRI och sexuell dysfunktion.
2019-09-18
Produkt utgår
Fosamax® Veckotablett kommer att avregistreras 2019-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-09-18
Produkt utgår
Cilest® 28 kommer att avregistreras 2019-11-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-09-18
Produkt utgår
Bendamustine ELC kommer att avregistreras 2019-09-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2019-09-17
Varningar och försiktighet
Användning av levofloxacin ska undvikas till patienter som tidigare har drabbats av allvarliga biverkningar vid användning av läkemedel som innehåller någon kinolon och fluorokinolon (se avsnitt 4.8). Behandling av dessa patienter med levofloxacin ska endast sättas in vid avsaknad av andra behandlingsalternativ och efter noggrann nytta-riskbedömning (se även avsnitt 4.3).
2019-09-17
Varningar och försiktighet
Användning av levofloxacin ska undvikas till patienter som tidigare har drabbats av allvarliga biverkningar vid användning av läkemedel som innehåller någon kinolon och fluorokinolon (se avsnitt 4.8). Behandling av dessa patienter med levofloxacin ska endast sättas in vid avsaknad av andra behandlingsalternativ och efter noggrann nytta-riskbedömning (se även avsnitt 4.3).
2019-09-17
Interaktioner
Försiktighet ska tillämpas vid samtidig behandling med CYP2C19 hämmare (t.ex. omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluvoxamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin.
2019-09-17
Interaktioner
Försiktighet ska tillämpas vid samtidig behandling med CYP2C19 hämmare (t.ex. omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluvoxamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin.
2019-09-17
Interaktioner
Försiktighet ska tillämpas vid samtidig behandling med CYP2C19 hämmare (t.ex. omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluvoxamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin.
2019-09-17
Interaktioner
Försiktighet ska tillämpas vid samtidig behandling med CYP2C19 hämmare (t.ex. omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluvoxamin, lansoprazol, tiklopidin) eller cimetidin.