Fredag 22 oktober till måndag 25 oktober kan Fass periodvis ladda lite långsammare på grund av tekniskt underhåll. Om det upplevs som ett problem är Fass appar tillgängliga - via App store eller Google Play.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om innehollet av etanol - sista stycket:
"Detta läkemedel innehåller 482,3 mg alkohol (etanol) per ml. Etanol kan orsaka en brännande känsla på skadad hud. Detta läkemedel är brandfarligt. Får ej utsättas för hetta eller öppen eld."
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Central sömnapné inklusive Cheyne-Stokes andning har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som tar tikagrelor. Vid misstanke om central sömnapné bör ytterligare klinisk utvärdering övervägas.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Central sömnapné inklusive Cheyne-Stokes andning har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som tar tikagrelor. Vid misstanke om central sömnapné bör ytterligare klinisk utvärdering övervägas.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller bensylalkohol. Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, samt hos gravida eller ammande, p.g.a. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Central sömnapné inklusive Cheyne-Stokes andning har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som tar tikagrelor. Vid misstanke om central sömnapné bör ytterligare klinisk utvärdering övervägas.
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller bensylalkohol. Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion p.g.a. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Interaktioner
Försiktighet rekommenderas när metamizol och efavirenz administreras samtidigt då det kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av klinisk effekt.
2021-10-19
Varningar och försiktighet
PML har rapporterats hos patienter som behandlats med S1P receptormodulatorer, inklusive ozanimod.
2021-10-19
Varningar och försiktighet
PML har rapporterats hos patienter som behandlats med S1P receptormodulatorer, inklusive ozanimod.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Varningar och försiktighet
Fall av trombocytopeni, inklusive immunologisk trombocytopeni (ITP), har rapporterats efter att Vaxzevria har getts, vanligtvis inom de första fyra veckorna efter vaccinationen.

De som får spontan blödning eller blåmärken i hud/slemhinnor (petekier) utanför vaccinationsstället efter ett par dagar, ska omedelbart uppsöka akut medicinsk vård.
2021-10-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
förvaringsanvisningen är ändrad till: Förvaras vid högst 30°C.
2021-10-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
hållbarheten är ändrad till 3 år