Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Försäkringar i vården

För detta avsnitt ansvarar LFF Läkemedelsförsäkringen, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Trygg-Hansa Patientförsäkringen.

I den svenska hälso- och sjukvården finns det två viktiga försäkringar som man som patient och konsument av läkemedel ska känna till. Läkemedelsförsäkringen, som i vissa fall kan ge ersättning till den som lidit skada av läkemedel, och Patientförsäkringen som är en försäkring som kan ge ersättning för vissa skador i samband med sjukvård.


Läkemedelsförsäkringen tecknas gemensamt av de företag som importerar, tillverkar eller säljer läkemedel som tillhandahålls i Sverige. Landsting och andra organisationer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster måste ha patientförsäkring enligt patientskadelagen. Att delta i Läkemedelsförsäkringen är frivilligt och de flesta läkemedelsbolag deltar, endast några få har valt att stå utanför. I företagsregistret i Fass kan man se om företaget deltar eller inte. Även på de enskilda läkemedlen i Fass kan man se om läkemedlet omfattas av försäkringen. De allra flesta läkemedel omfattas av läkemedelsförsäkringen.


Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen gäller enligt vissa bestämda villkor, de senaste är fastställda den 1 januari 2012. Läkemedelsförsäkringen kan lämna ersättning för personskada som uppstått i samband med användning av läkemedel som använts i vården, som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel eller lämnats ut vid kliniska läkemedelsprövningar.


För vad gäller försäkringen?

Försäkringen gäller framför allt för oförutsedda skador. Skador orsakade av kända biverkningar kan ersättas om de varit oväntade eller oväntat svåra i det enskilda fallet. Har man en allvarligare sjukdom måste man emellertid bära en större risk själv och acceptera att svårare biverkningar kan inträffa, utan att man kan få ersättning.


För vad gäller den inte?

Ersättning lämnas inte för utebliven läkemedelseffekt, följdskador och skador till följd av uppenbar vårdslöshet eller missbruk. Följdskador är skador som har uppkommit vid en sysselsättning som är olämplig med hänsyn till läkemedlets verkan. Om man till exempel kör bil när man använder ett läkemedel som ger dåsighet och råkar ut för en trafikolycka, får man ingen ersättning från läkemedelsförsäkringen för skador som uppkommer. Man får inte heller ersättning om man använt en annan persons receptbelagda läkemedel och därför drabbats av skada. Ersättning lämnas inte heller för skador uppkomna efter användning av läkemedel inköpta via Internet annat än via ett apotek godkänt av Läkemedelsverket.

Ersättning vid läkemedelskada beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att man får samma ersättning som om ärendet prövats i allmän domstol.


Hur gammal får skadan vara?

Läkemedelsskada ska anmälas så snart som möjligt och inte senare än tre år efter det att den skadade fick kännedom om att skadan sannolikt har orsakats av läkemedel. Den yttersta gränsen att anmäla skada är inom 15 år från det att man upphörde att använda läkemedlet. Om läkare eller patient anmält biverkan till Läkemedels­verkets biverkningsfunktion bör en kopia av denna anmälan bifogas.


För närmare information kontakta LFFs dotterbolag Svenska Läkemedelsförsäkringen AB som sköter skaderegleringen och samlar in de journaler och andra underlag som behövs för bedömningen. Se adresslistan längst ner på sidan, eller Läkemedelsförsäkringen.

Patientförsäkringen

För dem som vårdas av landstingen eller av enskild vårdgivare enligt avtal (vårdavtal) med landstingen har landstingen tecknat en patientförsäkring i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF.


För vad gäller försäkringen?

Om man drabbas av en personskada vid hälso-, sjuk- eller tandvård kan ersättning efter prövning lämnas i följande fall:

 • om skada uppkommit som varit möjlig att undvika

 • vid fel på sjuk- och tandvårdsutrustning

 • vid felaktig diagnos

 • om infektion tillförts vid behandling

 • vid olycksfall i samband med sjuk- och tandvård

 • vid felaktig ordinering av mediciner


För vad gäller den inte?

Varje år anmäls cirka 14 000 patientskador. I cirka 38 % av dessa anmälningar lämnas ersättning med hänsyn tagen till nedanstående undantag:

 • Man har inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. All sjukvårdande behandling innebär en risk, större eller mindre, för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För sådana komplikationer lämnas inte ersättning.

 • Man får inte ersättning om man behandlats för ett livshotande tillstånd.

 • Försäkringen tar heller inte ställning till frågor som rör t.ex. bemötande eller resurser inom sjukvården. Sådana frågor kan du ta upp med landstingets förtroendenämnd eller patientnämnd.

 • Patientförsäkringen täcker inte skador som orsakats av egenskaper hos läkemedel om detta ordinerats på ett korrekt sätt. Sådana skador täcks av läkemedelsförsäkringen.

 • Ersättning vid patientskada beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att du får samma ersättning som om ditt ärende prövats i allmän domstol.


Patientnämnden ger hjälp och stöd


Enligt Lag om patientnämndsverksamhet (1998:1656) ska det i varje landsting och kommun finnas en eller flera patientnämnder. Nämnderna ska utifrån patienternas synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Nämnderna ska framför allt:

 • hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen

 • främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

 • hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet

 • rapportera iakttagelser och avvikelser från vad som kan anses vara god vård till vårdgivare och vårdenheter.

 • Patientnämnden ska senast den sista februari varje år lämna en redogörelse över nämndens verksamhet under föregående år till Socialstyrelsen.

Privata vårdgivare

De flesta privatpraktiserande läkare har sitt patientförsäkringsskydd via SALUS eller Praktikertjänst AB. Delar av de patientförsäkringar som har tecknats via Praktikertjänst hanteras av Försäkringsbolaget If.

De patientförsäkringar som har tecknats via SALUS hanteras av antingen Trygg-Hansa eller Patientförsäkringen LÖF. SALUS kan meddela vilket av skaderegleringsbolagen som är aktuellt. Skadeanmälan kan också göras direkt till SALUS. Se adresslista nedan.

Sveriges Privattandläkarförening har för sina medlemmar tecknat patientförsäkring att gälla för personskador som orsakas patient i samband med tandvård. Försäkringen lämnar ersättning enligt paragraf 6 i Patientskadelagen (1996:799).

Försäkringen är utökad i förhållande till lagens bestämmelser med följande:

 • känselbortfall till följd av nervskada

 • försäkringen gäller utan självrisk för patienten.

För mer information kontakta Sveriges Privattandläkarförening. Se adresslistan. För skador som har inträffat hos privattandläkare efter 1 januari 2000, och där tandläkaren är ansluten till Praktikertjänst, kontakta Praktikertjänst AB. Se adresslistan.


Skadeanmälan och ersättning

Anmäl skadan på särskild blankett. Blanketten kan hämtas respektive bolags hemsida. Blankett för skadeanmälan finns också på sjukhus och vårdcentraler och kan beställas direkt från respektive bolag, se adresslistan nedan.

Sänd den ifyllda blanketten direkt till respektive försäkringsbolag. Du kan kontakta patientnämnden eller förtroendenämnden i ditt hemlandsting för hjälp om vart blanketten skall skickas.

Den som skadats ska i första hand söka ersättning hos Försäkringskassan för inkomstbortfall och kostnader. Läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen kompletterar detta grundskydd genom att dessutom lämna ersättning för sveda och värk, lyte och men, kostnader samt framtida inkomstbortfall.


För patientförsäkringen gäller att ersättning enligt patientskadelagen ska betalas ut sedan ett karensbelopp som är fem procent av basbeloppet dragits av. I landstingens patientförsäkring tillämpas ett förmånligare karenssystem för den skadelidande, endast 1 000 kronor avräknas när patientskadeersättning bestäms.

Sök i regerings­kans­liets rätts­data­baser

Adresslista för försäkringsfrågor

LFF Läkemedelsförsäkringen

Box 17608

118 92 Stockholm

Telefon: 08-462 37 00

E-post: info@lakemedelsforsakringen.se

www.lakemedelsforsakringen.se


Patientförsäkringen LÖF

Box 17830

118 94 Stockholm

Telefon: 08-55 10 10 00

E-post: info@patientforsakring.se

Försäkringsvillkor och skadeanmälan finns på Patientförsäkringens webbplats.

www.patientforsakring.se


SALUS/Ansvar

Tullvaktsvägen 11

106 77 Stockholm

Telefon: 08-555 430 00


Trygg-Hansa

Patientförsäkringen

106 26 Stockholm

Telefon: 08-693 25 57


Sveriges Privattandläkarförening

Box 1217

111 82 Stockholm

Telefon: 08-555 446 00 eller 555 446 57

Fax: 08-555 446 66

E-post: info@ptl.se


Praktikertjänst AB

103 55 Stockholm

Telefon: 08-789 40 00


Publiceringsdatum: 2017-06-20