Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Ditt recept

För detta avsnitt ansvarar LIF

Ett recept är en ordination av ett läkemedel, och en anvisning till apoteket att lämna ut det till en patient. Läkare, tandläkare, vissa sjuksköterskor, barnmorskor och tandhygienister har rätt att utfärda recept till människa.


Ett recept måste innehålla vissa uppgifter:


 • patientens personnummer och namn

 • läkemedlets namn

 • läkemedelsform (till exempel tabletter eller orala droppar)

 • läkemedlets styrka (anges ofta i milligram) och mängd

 • dosering

 • anvisning om hur och när patienten ska ta läkemedlet

 • ändamålet med behandlingen


På receptet ska också anges hur många gånger receptet får användas och ibland anges även hur lång tid det måste vara mellan uttagen. Receptet ska även vara daterat och underskrivet av läkaren eller annan person som har rätt att utfärda recept. Namn och adress för den person som utfärdat receptet måste skrivas ut tydligt.


Receptet kan utfärdas elektroniskt, skriftligt, per telefon eller fax. Ett recept kan gälla högst ett år. Elektroniska recept, s.k. e-recept, skickas direkt från receptutfärdaren till eHälsomyndigheten och blir tillgängligt på alla apotek. Dessa recept har samma giltighet som recept utfärdade på blankett och kan sparas under hela dess giltighet. Det finns också möjlighet att omvandla ett pappersrecept till elektroniskt recept.

Telefonrecept är recept som receptutfärdaren ringer in till apoteket. Sådana recept gäller endast för ett expeditionstillfälle inom 1 månad.

Telefaxrecept är recept som receptutfärdaren faxar in till apoteket. Även telefaxrecepten gäller för ett expeditionstillfälle inom 1 månad.


För recept på s.k. särskilda läkemedel (narkotiska läkemedel, anabola steroider, tillväxthormon och vissa andra läkemedel fastställda av Läkemedelsverket) gäller särskilda regler, och en särskild receptblankett måste användas.


apoteket görs alltid en bedömning av farmaceut av doseringen samt om kombinationen med andra läkemedel som patienten använder är rimlig.


Receptblanketten

Den vanliga receptblanketten gäller för alla läkemedel som skrivs ut av läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska och tandhygienist. Ett exempel på en ifylld blankett kan du se här.


Under bilden följer några kommentarer till receptblanketten.

Receptblankett


 1. Receptutfärdaren kan skriva vissa upplysningar till apoteket, t ex att apoteket lämnar ut en doseringsanvisning på annat språk än svenska. Doseringsanvisningarna finns upptryckta på de vanligaste invandrarspråken.

 2. Receptutfärdaren kan av medicinska skäl ange att läkemedlet inte får bytas ut.

 3. Den som utfärdar receptet har möjlighet att ange att startförpackning ska lämnas ut. Detta innebär att minsta förpackning av ett läkemedel ska lämnas ut första gången. En startförpackning får innehålla högst den mängd som förbrukas under 1 månad.

  Startförpackning innebär att man ska pröva en mindre förpackning av ett nyutskrivet läkemedel, innan man hämtar ut den ordinarie förpackningen. Bestämmelsen har tillkommit för att undvika att stora mängder läkemedel köps ut utan att komma till användning om behandlingen avbryts. Läkemedlet har kanske inte hjälpt eller givit biverkningar.

 4. Förpackningsstorlek kan uteslutas om receptutfärdaren i stället anger behandlingstid och dosering. Apoteket räknar då fram en lämplig förpackningsstorlek.

 5. Antalet gånger som receptet får expedieras ska anges, samt eventuellt hur lång tid det bör vara mellan varje expedition.

 6. Giltighetstiden är normalt 1 år, men receptutfärdaren har möjlighet att ange kortare giltighetstid.

 7. För att läkemedlen på receptet ska omfattas av läkemedelsförmånen, måste receptutfärdarens arbetsplatskod finnas på receptet.


Publiceringsdatum: 2017-06-20