Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Alkohol och läkemedel

För detta avsnitt ansvarar professor emeritus Folke Sjöqvist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Effekten av vissa läkemedel kan förändras när de intas tillsammans med alkohol. När ett läkemedel och alkohol påverkar varandra, resulterar detta oftast i kraftigare biverkningar av läkemedlet och ökad berusningseffekt av alkoholen.


Alkohol verkar både på hjärnan genom att ge berusningseffekt och på kroppen i övrigt genom att bland annat vidga blodkärlen och irritera magslemhinnan.


Den ömsesidiga påverkan, eller interaktionen, mellan alkohol och läkemedel kan bero på att både läkemedlet och alkoholen hämmar viktiga kroppsfunktioner som reaktionsförmåga, vakenhetsgrad och andning. Interaktionen kan också hänga samman med att alkohol förändrar nedbrytningen av ett läkemedel i levern. Detta leder till att koncentrationen av läkemedlet i kroppen blir en annan än om det intas i samma dos utan alkohol.Effekterna blir starkare


Läkemedel och alkohol kan förstärka varandras effekter. Vilka effekter som förstärks beror på vilka läkemedelssubstanser som kombineras med alkohol.


Kontrollera i läkemedelsbeskrivningen under rubriken Innehåll vilken substans ditt läkemedel innehåller.


 • Starka smärtstillande läkemedel

  Det är känt, att samtidigt intag av alkohol och smärtstillande medel som innehåller morfin, metadon, petidin, ketobemidon, kodein, oxikodon, tramadol eller pentazocin kan ge kraftigt förstärkta effekter med i värsta fall risk för andningsförlamning och död. Detta kan inträffa redan vid normal dosering av läkemedlet i kombination med alkoholhalter i blodet på 1-2 promille.


  Starka smärtstillande läkemedel ska således aldrig kombineras med alkohol. Under senare år har man särskilt varnat för kombinationen dextropropoxifen och alkohol.


 • Sömnmedel och lugnande medel

  Det finns risk för allvarliga komplikationer med andningsförlamning vid kombination av alkohol med de äldre sömnmedlen, så kallade barbiturater. Exempel på sådana substanser är butenemal, diemal, enhexymal, fenobarbital, heptamal, hexemal, mebumal, pentymal och tiomebumal. Dessa läkemedel (förutom fenobarbital) säljs numera inte i Sverige men finns tillgängliga utomlands. Se därför upp under semestern!


 • Läkemedel vid psykiska sjukdomar

  Vissa läkemedel, som i sig ger dåsighet, kan sätta ner koncentrationsförmåga och vakenhetsgrad redan vid måttliga alkoholmängder. Sådana kombinationer kan också framkalla underliga och ovanliga beteenden.


  Vid kronisk alkoholism ses ibland en minskad känslighet för vissa lugnande medel. Detta är en anledning till att till exempel läkemedel som innehåller klometiazol kan användas vid behandling av alkoholabstinens.


  De dämpande effekterna av de äldre antidepressiva läkemedlen kan också förstärkas av alkohol. Detta inträffar redan vid låga doser av både alkohol och läkemedel.


  Så kallade neuroleptika används inom psykosbehandling. Man misstänker att risken för de biverkningar, bland annat muskelstelhet och gångrubbningar, som påminner om Parkinsons sjukdom, kan öka vid samtidigt alkoholbruk.


 • Anabola steroider

  Ett nytt samhällsproblem är missbruket av anabola steroider, som i höga doser kan framkalla aggressivt beteende. Detta kan bli särskilt påtagligt vid samtidigt alkoholbruk.


 • Allergimedel

  Vissa allergimedel (antihistaminer) som ger dåsighet, kan sätta ner koncentrationsförmåga och vakenhetsgrad redan vid måttliga alkoholmängder.

Bild som visar att kombination av alkohol och vissa läkemedel kan vara livsfarligt.

Var försiktig med alkohol i samband med medicinering! Alkohol tillsammans med starka smärtstillande läkemedel kan i värsta fall leda till döden.


Alkohol förstärker biverkningar


Alkohol kan förstärka ett läkemedels eventuella biverkningar.

De flesta läkemedel som hämmar inflammation och som används vid reumatiska och andra smärttillstånd i leder och muskler har, liksom alkohol, effekter på blodplättarna. Detta innebär att blödningsrisken kan öka vid till exempel olycksfall.


Alkohol irriterar magslemhinnan och bör därför inte kombineras med läkemedel som kan ge magkatarr eller utlösa blödningar från magslemhinnan. Viktigaste exemplet är acetylsalicylsyra, som finns i många vanliga värktabletter.


En relativt måttlig överdosering med det smärtstillande medlet paracetamol ger en ökad risk för leverskador. Alkoholintag ökar ytterligare denna risk. Personer med regelbunden och långvarig överkonsumtion av alkohol ska därför undvika värktabletter med paracetamol.


Vissa läkemedel mot högt blodtryck sänker detta genom att vidga blodkärlen. Även alkohol har denna effekt på blodkärl. Sådana blodtryckssänkande läkemedel tillsammans med alkohol kan därför ge besvärande blodtrycksfall. Samma problem kan uppkomma hos patienter som behandlas med nitroglycerin.


Alkoholens nedbrytning hämmas


Alkohol bryts ned i kroppen i två steg. I ett första steg bildas acetaldehyd och i ett andra steg bryts acetaldehyden ned till ättiksyra. Vissa läkemedel kan hämma denna nedbrytning.


Hur alkohol och Antabus påverkar varandra har studerats ingående. Den aktiva substansen i Antabus är disulfiram, som hämmar det andra steget i nedbrytningen av alkohol. Detta leder till att acetaldehyd ansamlas i kroppen och orsakar en rad obehagliga symtom såsom kraftig ansiktsrodnad, andnöd, hjärtklappning, huvudvärk, illamående och kräkningar. Symtomen inträffar redan vid mycket små alkoholdoser hos patienter som behandlas med Antabus för sitt alkoholberoende. Vanligen använda alkoholdoser tillsammans med Antabus kan vara direkt livshotande.


Man har tidigare rapporterat att de magsårsläkemedel som innehåller cimetidin och ranitidin hämmar det första steget i alkoholnedbrytningen. Det finns ett slags skydd mot alkohol i magslemhinnan, där ett visst enzym bryter ned alkoholen så att bara en del av den intagna mängden kommer in i blodet. Denna del ökar något hos patienter, som tar dessa magsårsläkemedel men har ingen betydelse för behandlingen med läkemedlen. I princip ska dock patienter med magsår alltid undvika alkohol.


Läkemedlets nedbrytning påverkas


Alkohol bryts huvudsakligen ned av ett enzym som inte är engagerat i omsättningen av läkemedel. En viss nedbrytning av alkohol sker dock genom de leverenzymer som bryter ned vissa läkemedel. Alkohol kan antingen minska eller öka nedbrytningen av sådana läkemedel beroende dels på alkoholmängden, dels på den tid som alkoholintaget pågått.


Efter ett par till några dagars intag av alkohol i berusningsdoser ser man i allmänhet en minskad förmåga hos patienten att bryta ned vissa läkemedel. Detta resulterar i att koncentrationerna av dessa medel blir högre än normalt i kroppen, med risk för förstärkta effekter och biverkningar. Denna typ av interaktion har påvisats för bland annat blodproppsmedlet warfarin, det antidepressiva medlet amitriptylin och det ångestdämpande läkemedlet diazepam.


Långvarig alkoholkonsumtion försvårar medicinering

Vid måttlig till hög daglig konsumtion av alkohol under veckor till månader ser man inte sällan det motsatta fenomenet. Det innebär att patientens nedbrytning av läkemedel går snabbare än den gör normalt i nyktert tillstånd. Man tror att detta hänger samman med att alkohol stimulerar bildningen av enzymer som bryter ned läkemedel. Denna effekt sitter kvar i flera veckor efter det att alkoholkonsumtionen avbrutits. Så småningom återgår dock leverenzymerna till normal (i detta fall lägre) funktion. Detta kan medföra problem vid dosering av läkemedel, eftersom dosbehovet kan variera allt efter alkoholintaget. Det blir svårare för läkaren att ställa in rätt dos på patienten. Exempel på läkemedelssubstanser vars nedbrytning kan påskyndas av alkohol är fenytoin mot epilepsi och warfarin mot blodpropp.


Om alkoholkonsumtionen är så stor att den leder till allvarlig leverskada, brukar förmågan att bryta ned läkemedel så småningom avta för att bli mycket långsam vid skrumplever.


Alkohol/läkemedel och äldre patienter

I en internationell artikel om alkohol och läkemedels­interaktioner på äldre patienter understrykes att upp till 30 % av äldre mellan 65 och 85 år brukar alkohol och läkemedel samtidigt, vilka skulle kunna interagera med varandra. Högst prioritet i preventionen av sådana interaktioner är givetvis att undvika sådana alkohol­vanor som kan försämra sjukdomen i sig. Här kan exemplifieras med diabetes, hypertoni, gastrit-ulcus, sömnsvårigheter och depression. Äldre patienter behandlas ofta med flera läkemedel samtidigt på grund av flera sjukdomar. Ibland kan dock sådan polyfarmaci behöva saneras. Fysiologiska faktorer gör att en och samma alkoholdos kan ge högre koncentrationer i blodet hos äldre patienter jämfört med yngre.

Sammanfattning

Kontrollera alltid i läkemedelsbeskrivningen under rubriken Innehåll vilken substans ditt läkemedel innehåller. I princip gäller dock att man ska vara försiktig med alkohol i samband med medicinering.

 • Alkohol kan påverka läkemedel så att dess biverkningar förstärks.

 • Läkemedel som aldrig ska kombineras med alkohol är bl.a. starkt smärtstillande läkemedel och sömnmedel. Kombinationen kan i värsta fall (höga doser) resultera i andningsförlamning och död.

 • Alkohol irriterar magslemhinnan och ökar blödningsrisken. Därför bör du inte dricka alkohol samtidigt som du tar läkemedel som kan ge magkatarr eller magblödningar. Ett exempel är acetylsalicylsyra som finns i många vanliga värktabletter.

 • Personer med regelbunden och långvarig överkonsumtion av alkohol ska undvika värktabletter med paracetamol.

 • Alkoholintag kan också komplicera läkemedelsdoseringen genom att påverka medlens nedbrytning i levern. Detta medför svårigheter för läkaren att anvisa rätt dos.

 • Det finns en utbredd missuppfattning om att antibiotika och alkohol inte kan kombineras, men ingenting tyder på att det är så. En grundregel är dock att aldrig förtära alkohol i större mängder vid infektionssjukdomar.

Tala med din läkare, om du är osäker på om det är olämpligt eller rent av farligt att dricka alkohol medan du tar dina läkemedel.Publiceringsdatum: 2018-06-04