Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Överdosering risk för förgiftning

För detta avsnitt ansvarar överläkare Mark Personne, Stockholm

När medicin tas i en dos som är större än vad som anges av tillverkaren på förpackningen eller som ordinerats av läkare, talar man om överdosering. Ett läkemedel, som i normal dos verkar på ett kontrollerat sätt och är till nytta för patienten, kan i överdos förvandlas till ett gift. Det här avsnittet tar upp vanliga situationer, där överdosering av läkemedel kan inträffa, och beskriver vad man kan göra för att minska risken.


En läkemedelsförgiftning kan ha helt olika bakgrund:

 • I småbarnsåldern inträffar typiska tillbud, när barnen utforskar sin omgivning och gärna stoppar saker i munnen - t ex mediciner.

 • Både vuxna och barn kan vid medicinering av misstag få i sig för stor dos läkemedel.

 • Tablettmissbruk leder ofta till att förgiftningssymtom utvecklas.

 • De allvarligaste förgiftningarna beror i de flesta fall på avsiktlig överdos.


Förgiftningar bland småbarn


Småbarn är nyfikna och har lust att utforska omgivningen. De stoppar gärna saker i munnen, och är oturen framme kan det vara fråga om t.ex. hushållskemikalier, giftiga växter eller mediciner. De flesta tillbuden inträffar när barnen är mellan ett och fyra år.


Exempel på riskabla läkemedel, där redan några få tabletter kan innebära stor risk för småbarn, är hjärtläkemedel, medel mot högt blodtryck, malariapreparat, mediciner mot depressioner och epilepsi, blodsockersänkande tabletter, sömntabletter, lugnande medel, värktabletter och järnpreparat.

Däremot utgör en del andra vanliga läkemedel liten risk, till exempel vitaminer, fluortabletter (à 0,25 mg) och p-piller.

Bild på barn som sträcker sig efter läkemedelsburk.

Förebygg förgiftning

 • Förvara läkemedel i låst skåp eller, om de behöver stå kallt, högt upp i kylskåpet.

 • Låt inte läkemedel stå framme även om någon för tillfället är sjuk och använder dem.

 • ”Osäkra” platser är handväskan, necessären, fickorna, matbordet och nattduksbordet.

 • Läs alltid text och doseringsanvisningar noga.

 • Flytta aldrig läkemedel från originalförpackningen.

 • Tänk på att tillbud ofta inträffar när medicinen tagits fram för att användas!

Risken för förgiftningstillbud är ofta större när barn vistas i en för dem främmande och “mindre barnsäker” miljö, till exempel hos äldre släktingar, i garaget, på båtplatsen eller på arbetsplatser.Åtgärder om olyckan varit framme

 • Vänta aldrig på att förgiftningssymtom ska dyka upp – handla direkt!

 • Kontakta omgående Giftinformationscentralen, närmaste sjukhus eller läkare för råd om vad som behöver göras.

 • Om man bedömer att det finns risk för förgiftning får man ofta rådet att snarast ge medicinskt kol – det är bra att alltid ha kol hemma.

 • Om rådet blir att barnet ska åka in till sjukhus, åk iväg direkt och ta med den aktuella läkemedelsförpackningen. Om risken för allvarliga symtom är överhängande skall transporten om möjligt ske i ambulans.

 • Är barnet medvetslöst eller håller på att bli, åk snarast till sjukhus. Ring efter ambulans. Ett medvetslöst barn ska ligga i framstupa sidoläge, se bilden nedan – detta för att säkerställa en fri luftväg.

Både Giftinformationscentralen och ambulans når du på telefonnummer 112.

För stor dos av misstag


Det är lätt hänt att man vid akut smärta (t ex tandvärk, ryggskott, frakturer) tar smärtstillande medel för ofta och i för stor dos i hopp om att få bättre lindring. Det är inte bara meningslöst utan också farligt. På förpackningen angivna eller ordinerade doser ska aldrig överskridas.


Man ska inte heller blanda olika smärtstillande medel. Preparat med olika namn kan innehålla samma aktiva ämnen, och den sammanlagda dosen kan då bli för stor. Dessutom kan olika medel samverka på ett ofördelaktigt sätt.


Man kan också missuppfatta ordinationer, läsa fel på etiketten eller rent av ta medicin ur fel förpackning. Ibland kan man också glömma bort sig och ta morgon- eller kvällsdosen en extra gång. En sådan dubblerad dos innebär sällan någon risk, men är man osäker kan man kontrollera detta genom en kontakt med Giftinformationscentralen eller sjukvården.


Åtgärder om man råkat ta för stor dos

 • Så snart det står klart att det rör sig om en för stor dos, inhämtaråd hos Giftinformationscentralen, närmaste sjukhus eller läkare.

 • Om överdosen är enstaka och just har skett, kan det ibland vara befogat att ta medicinskt kol.

På telefonnummer 112 når du alltid Giftinformationscentralen.


Även med rätt dos kan vissa läkemedel gradvis ansamlas i för stor mängd i kroppen. Orsaken kan vara en nedsatt förmåga att bryta ner eller utsöndra läkemedlet. Det kan inträffa t ex vid medicinering med litium eller digitalis. Om oväntade symtom gradvis tillstöter när man står på något av dessa läkemedel skall man snarast uppsöka sjukvården.


De flesta mediciner ska tas en eller flera gånger dagligen. Men det finns viktiga undantag. Ett sådant är t.ex. Methotrexate, som används bl.a. vid reumatoid artrit. Denna medicin skall tas bara en gång i veckan – om man av misstag tar den dagligen kan allvarliga biverkningar uppkomma.

Läkemedelsmissbruk


Medveten överkonsumtion av läkemedel är inte ovanligt. Vissa lugnande medel, sömntabletter och smärtstillande läkemedel kan skapa beroende och öka kroppens tolerans för det aktuella läkemedlet. Det kan leda till att man gradvis ökar doserna.


Läkemedelsmissbruk genom medveten överkonsumtion leder till en förgiftning av mer kronisk karaktär. Inom ramen för ett kroniskt läkemedelsmissbruk kan också akuta förgiftningsepisoder förekomma. Kroniska och akuta förgiftningar till följd av läkemedels- och drogmissbruk är ofta allvarliga.


Åtgärder vid läkemedelsmissbruk


Den som konstant och medvetet överkonsumerar läkemedel ska alltid undersökas och bedömas av läkare, som i varje enskilt fall får vidta de åtgärder som krävs. Det är svårt att bryta ett missbruk och ofta behövs omfattande hjälpinsatser.


När akuta förgiftningar inträffar hos kroniska missbrukare blir omhändertagandet detsamma som annars vid en akut överdos.


Avsiktlig överdosering


De flesta allvarliga läkemedelsförgiftningar beror på avsiktlig, kraftig överdosering. Det kan vara ett rop på hjälp, en impulshandling i en stressituation, men också en allvarligt menad självmordshandling.

Många gånger upptäcks en sådan överdosering inte förrän förgiftningssymtom börjat utvecklas. Omhändertagandet blir därför ofta helt annorlunda än om en person tagit för stor dos av misstag.


Åtgärder vid avsiktlig överdosering

 • Kontakta omgående Giftinformationscentralen, närmaste sjukhus eller läkare för råd om vad som behöver göras. Ring 112.

 • Om den förgiftade fortfarande är opåverkad och överdoseringen skett helt nyligen, kan det ibland vara befogat att redan på ’olycksplatsen’ ge medicinskt kol. Vid avsiktlig överdos ska man uppsöka sjukhus även om symtom inte uppkommit.

 • Om den förgiftade har sänkt medvetandegrad, andningssvårigheter, kramper, tecken till chock eller annan allmänpåverkan, ska ambulanstransport till sjukhus ske omgående – ring 112. Ta med aktuella läkemedelsförpackningar. Försök beräkna den mängd som intagits och uppskatta tidpunkten för överdosen. Informera ambulanspersonal och läkare om detta.


Medicinskt kol

Medicinskt kol kan binda de flesta läkemedel och många andra ämnen som kommit ner i magsäcken och tarmen. Därmed begränsas upptaget i kroppen. Undantag är metaller som järn och litium.


Bild på förpackningar med medicinskt kol.

Kontakta alltid Giftinformationscentralen eller läkare innan kol ges. Kol ska inte ges om patienten är slö eller på annat sätt påverkad.

Det är bra om småbarnsföräldrar har ett kolpreparat hemma!


 • Till barn ges: Carbomix 1/2 dl, eller Kolsuspension drygt 1/2 dl.

 • Till vuxna ges: Carbomix 1 1/2 dl, eller Kolsuspension drygt 1 1/2dl.

 • Om ytterligare kol behövs, bör det ges på sjukhus.

Kräkning


Man rekommenderar numera sällan att framkalla kräkning. Det är motiverat undantagsvis, till exempel om personen har svalt ett starkt giftigt ämne och transporten till sjukhus är lång. Det finns också ämnen som inte binds till kol och då kan kräkning vara ett alternativ. Rådgör alltid med Giftinformationscentralen eller med läkare om kräkning ska framkallas eller inte.


Kräkning får aldrig framkallas hos en person som redan är påverkad, till exempel slö, har sänkt medvetandegrad, andningsbesvär eller kramper. Likaså är kräkning en helt olämplig åtgärd om personen har fått i sig frätande ämnen, eller petroleumbaserade lösningsmedel och bränslen.


Bild på medvetslöst barn i framstupa sidoläge.

Transport av medvetslös


Om en förgiftad person är eller håller på att bli medvetslös, ska transport till sjukhus ske omgående. Ring 112 efter ambulans. En medvetslös person ska ligga i ’framstupa sidoläge’ som bilden visar. Annars kan tungan falla bakåt i svalget och blockera luftvägarna med risk för kvävning. Ta bort eventuella lösa föremål i munhålan, till exempel lösa tänder och matrester.

Information om förgiftningar


Vid inträffade förgiftningstillbud – ring 112 och begär Giftinformation. Besvarar förfrågningar dygnet runt.

Om man har mer allmänna frågor om förgiftningar kan man under dagtid även ringa direkt till Giftinformationscentralen på telefon 010-45 66 700.


Informationsmaterial

Giftinformationscentralen tillhandahåller skriftligt informationsmaterial om riskerna vid olika typer av förgiftningstillbud. Du får veta vad man kan göra för att förebygga förgiftningsolyckor och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta om olyckan är framme.

På Giftinformationscentralens hemsida www.giftinformation.se kan Du hitta information om förgiftningsriskerna med vanliga kemikalier, växter, svamp etc samt råd om lämpliga åtgärder vid olika typer av förgiftningstillbud. Här kan Du också få upplysning om vilka informationsmaterial som finns (böcker, broschyrer, planscher) och hur man får tag på dem.

Fass (reds. anm.)

Överdoseringsregistret i Fass är sedan 1/12 2015 avvecklat och för vårdpersonal hänvisar vi hädanefter till tjänsten ”Giftinformation för läkare” på Giftinformationscentralens webbplats.

Giftinformationscentralens databas har samma grund som den tidigare databasen i Fass men utgörs av mer omfattande texter. Liksom i den avvecklade databasen saknas information för vissa typer av läkemedel som t.ex. cytostatika.


Att en medicin kan köpas receptfritt betyder inte att den är ofarlig om den tas i överdos!Publiceringsdatum: 2019-02-13