Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-06-21
Biverkningar
Ny biverkning: aortit
2018-06-21
Varningar och försiktighet
Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. Symtomen var feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer.
2018-06-20
Kontraindikationer
På grund av signifikant ökad plasmakoncentration av eliglustat är Cerdelga kontraindicerat för snabba CYP2D6-metaboliserare med allvarligt nedsatt leverfunktion samt för snabba CYP2D6-metaboliserare med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion, och som tar en stark eller måttlig CYP2D6-hämmare.
2018-06-20
Dosering
Doseringsanvisning för patienter med nedsatt leverfunktion samt för patienter med nedsatt njurfunktion har tillkommit.
2018-06-20
Varningar och försiktighet
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) kan löpa ökad risk för angioödem.
2018-06-20
Interaktioner
Patienter som får samtidig behandling med trimetoprim/sulfametoxazol kan löpa ökad risk för hyperkalemi.
2018-06-19
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har satts till 5 dagar (tidigare 24 timmar).
2018-06-18
Varningar och försiktighet
Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister.
2018-06-18
Dosering
Dosrekommendation av äldre patienter omfattar nu även patienter äldre än 75 år.

Xultophy rekommenderas inte till patienter med terminal njursvikt. För patienter med nedsatt njurfunktion ska glukosmätning intensifieras och dosen justeras individuellt.
2018-06-18
Indikationer
Ny indikation:
Xultophy är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen som ett komplement till kost och motion som tillägg till med perorala glukossänkande läkemedel. För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

Tidigare indikation:
Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll (tillgänglig information om de olika kombinationerna finns i avsnitt 4.4 och 5.1).